Bemutatkozás

Rónai Judit profilkep Rónai Judit
az IRENA-Magyarország Egyesület
alapító elnöke,
a Napkorszak Akadémia
igazgatója

A Napkorszak Akadémia a Fenntartható Élet Szolgálatában

Működteti az IRENA-Magyarország Egyesület

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása:
Amikor számba vesszük az IRENA-Magyarország Egyesület eddigi tevékenységét és eredményeit, akkor negyed évszázadnyi munka kerül mérlegre. A szervezet ugyanis 1990-ben jött létre és arra készül, hogy jubileumi ünnepi közgyűlés keretében értékelje ezen hosszú időszakot nagy nemzetközi érdeklődés közepette kijelölve a továbbvezető út mérföldköveit is.
A visszatekintés és előretekintés  középpontjába az az alapvető megfontolás kerül, hogy a sikertörténet miként segíthetne a jövő generációknak a fenntartható élet kialakításában egyre komplexebbé váló világunkban, amelyet kölcsönös függőségi rendszerek határoznak meg. A szervezet hátterében az alapító elnök tevékenysége áll, amelyet 25 éve töretlen bizalom övez a tagság részéről. Az életmű eredményei integrálódtak az Egyesület tevékenységébe, amelyet markánsan jellemez egy magyar és emberiségszintű kölcsönhatásban megragadható know-how transzfer folyamat.
A szociokulturális program azon legjelentősebb állomásait, amelyek ezen kölcsönhatások eredményeként határozták meg a Magyarországon kifejtett egyesületi munkát, honlapunknak a  projekteket bemutató menüpontja jeleníti meg.

Miként lett az alapításkor Németh László nevét viselő egyesületből IRENA-Magyarország Egyesület?

Németh László neve, szellemisége természetesen továbbra is büszkén vállalható számunkra.
Milyen boldog lett volna, ha láthatta volna Egyesületünk filozófiájában és megvalósult szép cselekedeteiben saját álmai megvalósulását is. A népi írók népfőiskolai programja, amely oly nagy mértékben rímelt a grundtvigi eszmékre, ihlető erővel hatott a Sopronban teremtett Akadémia megépítésére.
Nevünk azért változott, mert a szociokulturális irányultság egy táguló horizonton elevenedik tovább, amely emberiségérdekű új kihívást jelenít meg programunkban.
Az energetika területén korábban két nemzetközi kormányzati szervezet jött létre. A második világháború után az IAEA, az atomenergia békés felhasználása érdekében, majd a 70-es évek olajválsága idején az IEA, a fosszilis energiák nemzetközi koordinálására. Az EUROSOLAR a 90-es évek elejétől  azért tett szakadatlan erőfeszítéseket, hogy a következő generációk érdekében megteremtse a megújuló energiák nemzetközi kormányzati szervezete létrehozásának feltételeit. Ennek a törekvésnek a főmunkatársa volt Rónai Judit 20 éven keresztül. 2009 januárjában Németország, Dánia és Spanyolország Kormányai váltak az IRENA alapítóivá. Ekkor, Magyarország mielőbbi csatlakozását segítendő, Egyesületünk nevet változtatott az eredeti célok változatlanul hagyásával. Azóta majd minden ország taggá vált. Az EU önálló jogi személyként külön is.

Magyarország 2015. január 17-én csatlakozott!

A Soproni Egyesületi Központ alapítása óta a KELET-NYUGATI szembenállásnak, a hidegháború végének a jelképévé vált a Vasfüggöny áttörésével (Pán-Európai Piknik, 1989). A történelmi esemény fővédnöke Pozsgay Imre és Habsburg Ottó volt. Cselekvési programunkat a 1992-óta (Rió) megrendezett ENSZ Csúcsértekezletek üzenete határozza meg. Rióban a világméretű ökológiai katasztrófa látleletével szembesültünk, míg a Koppenhágai ENSZ Csúcs életközelbe hozta azt a tényt, hogy a Kelet-Nyugati szembenállás letűnésével  Észak-Dél konfliktusa vált súlyos teherré, amely napjaink globális migrációs folyamataiban is érzékelhető. Ez Magyarországot drámaian érinti.
A Pekingi ENSZ Csúcs megértette a JÖVŐÉRT  cselekedni képes NŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS jelentőségét. A Budapesti Csúcsértekezleten Egyesületünk számára az ETIKUM jelenlétének a tudomány világában való szükségszerűsége vált fő tanulsággá. New-York a civilek nélkülözhetetlen jelenlétét tette nyilvánvalóvá az ENSZ törekvések végrehajtásában. Az történt ui., hogy az ENSZ, alapításának 50. évfordulóján szembesítette önmagát az elért „eredményekkel”. Világossá vált, hogy a létrehozáskor megfogalmazott célokat nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Világunkban sem BÉKE, sem BIZTONSÁG. Ennek fő oka, hogy alapokmányát, ami úgy kezdődik: „Mi a világ Kormányai és Népei…..”, nem vette komolyan. Csak a kormányok egyeztettek, így gyakran a rövid távú politikai érdekek működtek. Ezen felismerésnek köszönhető, hogy az ENSZ a legjelentősebb nemzetközi civil szervezeteket partnerei közé hívta. Így a World Education Világszervezetet is.
Az Egyesület továbbra is a máig rendkívül nagy hatékonysággal működtetett ISKOLA AZ ÉLETÉRT szociokulturális oktatási modellen keresztül valósítja meg törekvéseit, amit Dánia ihletett. Itt az EMBER kerül a középpontba. Annak meghatározása, hogy miként járulhatunk hozzá a fenntartható élet feltételeinek létrehozásához. Ez mélyen gyökeredzik a legnemesebb magyar művelődéstörténeti hagyományokban is.

A 25 év sikeres erőfeszítései bizonyítják, hogy komolyan hozzájárultunk egy olyan igény felébresztéséhez, amely társadalmi hatását illetően hozzá fog járulni a fenntartható élet magyar, európai és egyetemes emberi szféráinak kölcsönhatásában kikristályosítható, jövőérdekű megfogalmazásához és megvalósításához.
Mindezek indokolják, hogy   az IRENA-Magyarország Egyesület a jubileumi esztendőtől kezdődően a „NAPKORSZAK AKADÉMIA” keretei között valósítsa meg elképzeléseit.
Ez a következő nemzedékek érdekeinek maradéktalan figyelembe vételével fog megvalósulni. Ez egy olyan „ISKOLA AZ ÉLETÉRT” program, amelyet a Napkorszak Akadémia a Hamburgi „Life Long Learning” UNESCO Központtal szoros együttműködésben valósít meg. Kiemelt figyelem összpontosul az EDC (Education for Democratic Citizenship) Program további gondozására, mivel a demokratikus attitűd nem öröklődik automatikusan. Azt egy tanulási, fejlesztési folyamaton keresztül kell mindenkinek saját magának megszereznie.

Eredeti céljaink, amelyeket az alapításkor megfogalmazott alapszabályunk rögzített, máig vállalhatóak.

Egyesületünk tagszervezete a World Education ENSZ Világszervezetnek. Ennek hátterében az áll, hogy a grundtvigiánus eszményeket képviselő alapító személyes meghívást kapott abba a földrészekre hatást kifejtő szervezetbe, amely Észak Csillagának, Grundtvignak hatására jött létre. A krisztiánus próféta komplex társadalomfejlesztő víziójával létrehozta Dánia & Észak-Európa Aranykorát, amelynek lüktető másfél évszázadnyi időszaka az 1950-es évekig tartott. A szavára éhes egyszerű embereket mestereinek szólította és képes volt felismertetni velük, hogy saját maguk felemelése nélkül Dánia sem fog felemelkedni. Iskolákat teremtett, ahol hosszú bentlakásos időszakon keresztül a dán fiatalok megtanulták önmaguk rejtett kincseit. Szónokokká váltak az északi mitológia megismerésén és annak előadásán keresztül. Így vált Dánia az „eleven szó” hazájává és a demokrácia gyakorlásának különleges országává, ahol az ÉLETÉRT való küzdelmet fegyverek helyett a szóval vívták. Csak ez lehet a BÉKE garanciája. A dán „különút” vezetett a TUDÁS alapú társadalom megteremtéséhez már az ARANYKOR időszakában, amelynek következtében világszínvonalon állították elő és exportálták termékeiket.
Ez az egyetemes emberi szintről megközelítve is hatalmas példa késztette az ENSZ vezetőit arra, hogy a World Education Világszervezetet tagjai közé hívja. A szervezet a Koppenhágai ENSZ Csúcsértekezlethez kötődően tartotta közgyűlését Helsingørben, ahol Rónai Juditot arra kérték, vázolja a világszervezet általa elképzelt cselekvési programját. Ekkor európai alelnökké és a szervezet UNESCO képviselőjévé választották. A Párizsi UNESCO Központtól kapott megbízást arra, hogy az „Egész Életen át Tartó Tanulás” Hamburgi Világértekezletét saját világszervezetével készítse elő. Erre a Soproni Városháza Dísztermében került sor.

A honlapunkon kibontakozó történethez még két fontos szál kívánkozik beszövésre a pontosabb értelmezhetőség kedvéért, amelyek közül az egyik szál az Egyesület alapításának körülményeit világítja meg, a másik pedig az induló Akadémia legjelentősebb projektjét mutatja be. Egyesületünk története Rónai Judit „magával hozott” értékeiben gyökeredzik. Harsányi István, a legendás sárospataki géniusz, aki 1988-ban a Magyar Művelődési Intézet igazgatója volt, meghívta a kelet-magyarországi városba, hogy ott tartson előadást. Ezen a konferencián vett részt Ove Korsgaard és Kristian Kjer Nielsen az Északi Minisztertanács megbízásából. Ennek következményévé vált, hogy Ove és Kristian meg sem állt Sopronig. A hosszú autóút lehetővé tette az együttműködés konkrét terveinek kidolgozását. Ole Vig Jensen dán oktatási miniszter 1990-ben meghívta Rónai Juditot, hogy tartson előadást a Népek Európája című konferencián, amely Dániának azon álláspontját volt hivatott kinyilvánítani, hogy ők milyen Európai Uniót szeretnének. A bürokratikus, gazdasági konglomerátum helyett milyen értékközpontú Európát tartanak megfelelőnek. Ennek az előadásnak a megtartása azonnal megteremtette egy Egyesület létrehozásának a szükségességét, amely most már hatalmas európai szimpátiával lendítette tovább az elhatározások megvalósítását. Az alapító elnök létrehozta az Egyesületet és még ebben az esztendőben eleget tett annak a sok meghívásnak, amelynek keretében egy hosszú vonattal és hajókkal megtett út alkalmával sok-sok előadást tartott Angliában, Norvégiában és Dániában. Akik hallották őt elhatározták, hogy eljönnek Sopronba, a Vasfüggöny áttörésének helyszínére. Az említett másik szálként beszövődő első projekt, mint sikertörténet, pedagógiai kísérlet Rónai Judit azon elképzelésének megvalósítása volt, hogy töltsenek együtt a dán modell szerint egy esztendőt magyarországi és határon túli (erdélyi, vajdasági és felvidéki) értelmiségi fiatalok. A magyar összetartozás jegyében, különböző életélményekkel, különböző iskolázottsági háttérrel érkeztek és egy izgalmas történelmi „pillanatban” kaptak lehetőséget a közép-európai & európai tájékozódásra választott tanári kar segítségével.   Ezeknek az eufórikus történelmi jelentőségű együttléteknek az emlékét őrzi az akkor készített angol nyelvű filmünk. Kérjük, hogy utazzon vissza velünk az időben és tekintse meg velünk együtt. »»

A bentlakásos programon résztvevő fiatalok tanáraikkal 1995 Pünkösdjén. Ez is 20 éves jubileum

A bentlakásos programon résztvevő fiatalok tanáraikkal
1995 Pünkösdjén a diplomaosztón.
Később már a gyermeikkel jártak vissza Sopronba.

6 hetet tölthettek Dániában a Dán Demokrácia Alapítvány támogatásával Helnes Szigetén

6 hetet tölthettek Dániában a Dán Demokrácia Alapítvány támogatásával
Helnæs Szigetén
Az iskola igazgatója, Kristian Kjær Nielsen

Ahogy elkezdődött…

Rónai Judit meghatározó életélménye volt a gimnáziumi és főiskolai tanítás időszaka. Az igazságra nyitott, helyes tájékozódás-
ra szomjas tanítványai életprogrammá tették számára, hogy az ifjúság jövőjére összpontosítson. Már a gimnáziumi évek során helyet talált annak, „ami a tananyagból kimaradt”. Az Andrásfalvy Bertalantól tanultak falujárásra késztették tanítványaival, miközben felejthetetlen látogatást tettek Szervátiusz Tibor műtermében.
Ez a folyamat magában hordozta egy alternatív iskola megszületésének igényét. Az első összejövetelre már a főiskolán került sor, ahol az „alternatív tanári kar” mestereiből verbuválódott és ahová a gimnáziumból egyetemekre került volt tanítványok évfolyamtársaikkal, barátaikkal jártak vissza.
Maguk a tanítványok mondták ki, hogy ezt nem akarják abbahagyni. Ez a szárba szökkenő igény teljesedik ki most a Napkorszak Akadémia összefoglaló és jövőbetekintő lehetőségeiben.

Andrasfalvy Bertalan

Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutató

Szervátiusz Tibor szobrészművész

Szervátiusz Tibor szobrászművész

Galga-menti falujáráson 1985-ben

Galga-menti falujáráson 1985-ben

Egy emlékezetes konferencia a Vasfüggöny áttörésének atmoszférájában 1993-ban Makovecz Imre, Sára Sándor, Arild Mikkelsen (Norvégia), Ove Korsgaard (Dánia), Keith Jackson (Anglia), Kristian Kjær Nielsen (Dánia), Henning Eichberg (Dánia), Rónai Judit

Egy emlékezetes konferencia a Vasfüggöny áttörésének atmoszférájában 1993-ban Makovecz Imre, Sára Sándor, Arild Mikkelsen (Norvégia), Ove Korsgaard (Dánia), Keith Jackson (Anglia), Kristian Kjær Nielsen (Dánia), Henning Eichberg (Dánia), Rónai Judit

Rónai Judit személyes sárospataki találkozása Ove Korsgaarddal (1988) megpecsételte a Dánia és Magyarország & Közép-Európa és Észak-Európa közötti Szellemi HÍD megépítésének szükségességét.

Hungary Denmark
Rónai Judit
Rónai Judit
Ove Korsgaard
Ove Korsgaard
Harsányi István
Harsányi István
Grundtvig N.F.S.
N.F.S. Grundtvig
Sopron Sárospatak Dánia

Első kuratóriumi elnökünk és egyesületi tagunk. Filmjeivel fontos szellemi iránytű.


Sára Sándor

Sára Sándor filmrendező

Iskola az Életért / School for Life

Dánok, norvégok, angolok határon túli magyarok a Hűség Városában, Sopronban. Jöttek, hogy segítsenek egy új világot építeni.

Az EDC (Education for Democratic Citizenship Program), amely az Európa Tanács, az EU és az UNESCO első közös programja, a Napkorszak Akadémia továbbra is fontos projektje.

Erdős André

Erdős André
a soproni Akadémia egyesületi tagja, az EDC és más ENSZ-hez kötődő projektjeink nélkülözhetetlen professzora

Az ENSZ és UNESCO égisze alatt megvalósított projektjeinkről a projektek menüpont alatt olvashat.


Pozsgay Imre, a világtörténelmi jelentőségű 1989-es Páneurópai Piknik fővédnöke, mint egyesületi tagunk is kötődik Sopronhoz.


Pozsgay Tamás és Rónai Judit

Rónai Judit névjegye

Podiumbeszelgetés